Hành Động Cần Thiết Để Gia Hạn Bảng Đậu Xe DMV Trước Ngày 30 Tháng 6

Sacramento –Những người có bảng đậu xe dành cho người khuyết tật dài hạn, đã có bảng đậu xe của họ từ sáu năm trở lên phải cung cấp chữ ký cho DMV để gia hạn trong năm nay. Các bảng đậu xe sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Một luật mới đã thay đổi quy trình gia hạn, vì vậy những người giữ bảng đậu xe lâu năm sẽ không còn tự động nhận được bảng đậu xe mới nữa. Bảng đậu xe phải được gia hạn sáu năm một lần. Có thể hoàn thành quy trình này một cách dễ dàng và hoàn toàn trực tuyến tại trang dmv.ca.gov/DPP. Không có phí hoặc lệ phí để gia hạn, và không cần chứng nhận của bác sĩ.

Giám đốc DMV Steve Gordon cho biết: “DMV đã làm cho việc gia hạn trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận nhất có thể, nhằm thông qua quy trình mới, hoàn toàn trực tuyến. “Bây giờ là lúc để khách hàng hoàn tất việc gia hạn và bảng đậu xe mới sẽ được gửi đến cho họ trước thời hạn.”

Để gia hạn, người giữ bảng đậu xe phải:

  1. Có số bảng đậu xe hoặc số nhận dạng gia hạn (RIN)
  2. Truy cập vào trang DMV.ca.gov/dpp
  3. Thực hiện việc chữ ký điện tử để gia hạn

Những người có bảng đậu xe không gia hạn kịp thời, sẽ không có bảng đậu xe hợp lệ để đỗ xe ở những điểm được chỉ định dành cho người khuyết tật sau ngày 30 tháng Sáu.

Người có bảng đậu xe cũng có thể gia hạn bằng cách ký tên và gửi lại cho DMV thông báo gia hạn nhận được qua đường bưu điện. Tem được yêu cầu nếu gửi bằng đường bưu điện.

Translate »