Quận Cam Khởi Động Nỗ lực Tái Phân Ranh năm 2021

Santa Ana, Calif. (ngày 10 tháng 6, 2021)  –  Quận Cam sẽ bắt đầu tiến trình tái phân ranh các địa hạt được sự quản nhiệm của Giám sát quận trong mùa hè này.

Tái phân ranh là tiến trình bình thường nhằm điều chỉnh đường ranh của các địa hạt bầu cử cho phù hợp với dân số thay đổi. Tiến trình tái phân ranh được thực hiện mỗi mười năm cho các địa phương, tiểu bang và các cơ quan chính quyền liên bang bằng cách sử dụng các dữ kiện cập nhật của Cơ quan Kiểm kê Dân số. Năm 2021, tiến trình tái phân ranh của quận Cam sẽ dùng dữ kiện từ Cơ quan Kiểm Kê Dân số năm 2020 được công bố trên toàn quốc với sự chậm trễ đáng kể bởi đại dịch COVID-19. Các dữ liệu điều chỉnh từ tiểu bang lẽ ra phải được công bố vào cuối tháng chín năm 2021. Khu vực pháp lý địa phương bao gồm quận Cam, phải hoàn tất tiến trình tái phân ranh chậm nhất là vào ngày 15, tháng 12, 2021 hầu cho phép các địa hạt giám sát với đường ranh mới sẵn sàng bước vào sử dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng 6, năm 2022.

Công cuộc tái phân ranh năm 2021 của quận Cam sẽ liên quan tới nỗ lực vươn ra quần chúng một cách mạnh mẽ để mời gọi các công đồng tham gia vào tiến trình phân ranh thông qua các buổi điều trần công khai và/hoặc các buổi hội học cũng như đóng góp ý kiến tại các cuộc họp hay dưới hình thức văn bản. Trong cuộc họp của Hội đồng Giám Sát lúc 2 giờ chiều ngày 22 tháng 6, 2021, Quận sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên trước công chúng nhằm mời gọi lời bình phẩm về việc tái phân ranh và sẽ cung cấp phần trình bày về tiến trình này, bằng cách nào quần chúng có thể tham gia vào diễn tiến cũng như việc đón nhận sự góp ý của quần chúng.

Trong phần trình bày, Quận sẽ đưa ra các kế hoạch cập nhật của Quận nhằm mời gọi các cộng đồng tham gia tiến trình tái phân ranh thông qua hình thức các buổi điều trần công khai và các buổi hội học cũng như nỗ lực vươn tới các cộng đồng không nói tiếng Anh. Thông tin về các sinh hoạt tái phân ranh sắp tới sẽ được cập nhật trên trang mạng của Quận tại www.ocgov.com/redistricting. Thêm nữa, Quận đã thành lập một địa chỉ điện thư và một đuờng dây điện thoại cho các thành viên cộng đồng để đạo đạt câu hỏi hoặc góp ý liên quan tới tiến trình tái phân ranh của Quận. Địa chỉ điện thư là:  redistricting@ocgov.com và điện thoại là: (714) 834-6000.

Translate »