PG&E ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Wildfire Mitigation Plan), ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਪਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ਼.— ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋੋੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 90%[1]ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਜੋਖਮ-ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10% ਜੋਖਮ ਦੇ ਗੈੈੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। PG&E ਦਾ 2023-2025 ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Wildfire Mitigation Plan ,WMP) ਨੇ, California ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Infrastructure Safety) (ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।

PG&E ਦੀ WMP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ PG&E ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਢੱਕੀਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ; ਕੰਪਨੀ ਦਾ 10,000-ਮੀਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ; ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ; ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS), ਅਤੇ Public Safety Power Shutoffs (PSPS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਡ ਕੰਡਕਟਰ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਕਿ EPSS ਅਤੇ PSPS ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Wildfire Mitigation Plan) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ EPSS ਅਤੇ PSPS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ—ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” PG&E ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸਦੇੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“2022 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਪਰਤਾਂ

WMP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, PG&E ਨੇ 2018-2020 ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2022 ਵਿੱਚ High Fire-Threat Districts ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ 99% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। PG&E ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2023-2026 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ 2,100 ਮੀਲ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। WMP ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕੰਮ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
  • ਵਾਧੂ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ (Additional System Hardening) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੰਭੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਾਸਆਰਮਸ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। PG&E ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਅਵੇ (break-away) ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • 2022 ਵਿੱਚ 44,000 ਲਾਈਨ-ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 2018-2020 ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ California Public Utilities Commission ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 68%ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। EPSS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ EPSS ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, PG&E ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ EPSS ਬੰਦ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, EPSS-ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਵਿੱਚ 56% ਘੱਟ ਸੀ। EPSS ਬੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ PG&E ਵਾਧੂ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ/ਪਰਿੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ PG&E ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿੰਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
  • ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਘਾਤਕ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ (Public Safety Power Shutoffs) ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PG&E ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। PG&E ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ PSPS ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ

WMP ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਡਾਊਨਡ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ (Downed Conductor Detection, DCD) ਤਕਨੀਕ PG&E ਦੀ ਉੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ—ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ EPSS ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਚਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। PG&E ਉੱਚ ਅੱਗ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ‘ਤੇ DCD ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ SmartMeters ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ PG&E ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਨੂੰ EPSS ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
[1] ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Safety Model Assessment Proceeding) ਵਿੱਚ CPUC ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PG&E ਬਾਰੇ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company), PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE:PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com ਅਤੇ pge.com/news ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Translate »