PG&E Nthuav Dav Enhanced Powerline Safety Settings Ntxiv Tom Qab Muaj Kev Ua Tiav Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Kub Hav Zoov Ntau Yam Tseem Ceeb Nyob Rau Lub Sij Hawm Ua Kev Ntsuam Xyuas Xyoo 2021


Cov Kev Teeb Qhaj Kom Nws Tua Hluav Taws Xob Yam Tsis Siv Neeg Tswj Tsis Dhau Li Ib-Kaum Ntawm Ib Chib (Xes Nkoos) Thaum Tshawb (Txhom) Tau ib qho Kev Phom Sij (Teeb Meem) Nyob Rau Ntawm Txoj Xaim Hluav Taws Xob

PG&E Cog Lus Yuav Txhim Kho Kev Nthuav Dav Rau Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Zoo Ntxiv, Muab Hluav Taws Xob Uas Nqa Mus Los Tau Yooj Yim thiab Kev Pab Txhawb Nqa Ntxiv rau Cov Tsev Kawm Ntawv, Cov Tsev Kho Mob thiab Cov Uas Muaj Kev Nkag Cuag Tau Rau los sis Cov Kev Xav Tau Ntsig Txog Tes Hauj Lwm

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Nrog rau xeev California qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov uas muaj loj zuj zus tuaj, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) yuav nthuav dav ntxiv nws li kev siv tev naus laus zis (technology) uas zoo heev uas tua hluav taws xob tau sai thiab yam tsis siv neeg tswj tsis dhau li ntawm ib-kaum ntawm ib chib (xes nkoos) yog hais tias tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem dab tsi uas muaj feem tshwm sim tau rau lab npauv hluav taws xob, xws li ib tus ceg ntoo poob los raug ib txoj xaim hluav taws xob. Raws li tau qhib ua ib qho kev ntsuam xyuas nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj 2021, Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) yuav nthuav dav ntxiv mus rau tag nrho txhua cov xaim hluav taws xob uas xa hluav tawv xob nyob rau hauv cov cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev nyob rau xyoo no.

Txij li Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2021 los, cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo no tau txo California Public Utilities Commission-kev tshaj tawm qhia txog cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab tau txog li ntawm 80% nyob rau ntawm cov kab hluav taws xob uas qhib siv ua hauj lwm ntawm EPSS nyob rau hauv High Fire-Threat Districts (HFTDs) xyoo dhau los. Qhov no yog muab piv rau qhov kev kwv yees nyob rau peb lub xyoos dhau los thoob plaws uas ntau tshaj 11,500 HFTD miles (mais).

“Nyob rau lub sij hawm uas peb ua kom tau raws li peb lub hom phiaj ntawm kev siv hluav taws xob uas tsis pub ua rau muaj cov hluav taws kub hav zoov hlo li, peb lees paub txog ib qho kev xav tau uas tseem ceeb los mus nqis tes teeb tsim cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo no rau ntawm peb cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv cov cheeb tsam uas ntsib teeb meem loj tshaj plaws” Mark Quinlan, PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Feem Transmission and Distribution System Operations tau hais li ntawd. “Ua ke nrog rau lub tuam txhab lwm cov kev muab siab sib zog los muab kev tiv thaiv hluav taws kub hav zoov rau xyoo 2022, muaj xam nrog rau kev pib mus rau hauv cov xaim hluav taws xob uas xa hluav tawv xob uas ntev txog li 10,000 miles (mais) hauv nruab tiv thiab kev nruab cov chaw ntsuam xyuas huab cua kom ntau ntxiv, cov koob yees duab pom tseeb (high-definition cameras) thiab cov microgrids hluav taws xob, kev nthuav dav ntxiv ntawm cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo yuav pab ua rau peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub rau peb cov neeg siv hluav taws xob.”

Xyoo no, PG&E npaj yuav nthuav dav ntxiv qhov txheej txheem pab cuam nod mus kom thoob plaws 25,500 HFTD miles (mais) ntawm txoj xaim xa hluav taws xob nyob rau hauv lub tuam txhab cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob thiab nyob rau hauv cov cheeb tsam uas nyob sib ze uas xaiv tseg ntawd. Muab piv rau Public Safety Power Shutoffs, uas yog ib qho chaw ncig ua si kawg nkaus thaum muaj cov zwj ceeb huab cua phem tshwm sim xws li kev kwv yees tias yuav muaj cov cua loj heev, EPSS siv tau hauj lwm zoo txhua lub sij hawm thaum muaj cov roj qhuav qhawv ua rau txoj xaim hluav taws xob ua hauj lwm yuam kev ntau dua qub xws li ua rau tawm txim hluav taws.

(Saib ib daim vis dis aus ntawm kev sim cov kev teeb tsim rau kev nyab xeeb uas tseem ua tsis tau tiav nyob rau ntawm PG&E chav ua kev sim txog Applied Technology Services hauv San Ramon.)

Kev Pab Txhawb Nqa Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Zoo

Txawm tias cov kev teeb tsim rau kev nyab xeeb tshiab no yuav ua rau lab npauv hluav taws xob nyab xeeb dua qub tuaj los xij, kev tua hluav taws xob sai thiab yam tsis siv neeg tswj ntawd nws haj tseem yuav ua rau tus neeg siv hluav taws xob tsis muaj hluav taws xob siv. PG&E tab tom ua hauj lwm hnyav txhawm rau txo cov kev tua hluav taws xob nod kom muaj tsawg thiab tsim kom muaj cov kev pab cuam ntau ntxiv pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas raug cuam tshuam. Nyob rau lub sij hawm ua kev ntsuam xyuas xyoo 2021, tom qab kev txo qhov cuab yeej thiab kev txhim kho kev ua hauj lwm zoo ntawm cov txheej txheem kev rov qab qhib hluav taws xob siv, qhov ntev ntawm kev tua hluav taws xob ntawm tus neeg siv hluav taws xob raws li kev kwv yees nyob rau ntawm cov kab hluav taws xob uas qhib siv ua hauj lwm ntawm EPSS kuj yuav raug txo kom tsawg txog li 40%.

Cov kev txhim kho kom zoo dua qub ntau ntxiv txog rau qhov txheej txheem pab cuam nyob rau hauv xyoo 2022 nod yuav ua rau muaj lub tswv yim fab kev phais mob ntau dua qub tuaj txhawm rau ua kom qhov nquag tshwm sim thiab ncua caij nyoog ntawm cov kev tua hluav taws xob ntawd muaj tsawg thiab txo qhov coob ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tau raug kev puas tsuaj tsis zoo kom tsawg. Qhov ntawd muaj xam nrog rau ntau yam sib xyaws daws uas ntsig txog kev ua hauj lwm nyob rau lub caij muaj hluav taws kub hav zoov nod thaum nws qhib ua rau cov kab hluav taws xob ntawm cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo.  Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem yuav txhawb cov kev muab siab sib zog rau fab kev sib txuas lus thiab kev sib koom tes ua ke nrog rau cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos uas muaj feem raug cuam tshuam nyob rau hauv HFTDs thiab cov cheeb tsam ze ib puag ncig nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab cov kev cuam tshuam ntsig txog kev siv hluav taws xob. Qhov no muaj xam nrog rau cov kev ceeb toom txog kev tua hluav taws xob yam tsis siv neeg tswj ua ke nrog rau lub sij hawm kwv yees tseg uas tau hloov kho lawm ntawm cov lus qhia txog kev rov qhib hluav taws xob siv. Cov kev sib txuas lus ntau ntxiv muaj xam nrog rau cov ntawv xov xwm, cov kev taw qhia tshawb nrhiav ua kev qhia kawm paub (webinars), cov tsab ntawv thiab cov email; kev hloov kho nplooj vas sab ntawm EPSS nyob rau ntawm peb lub vas sab (website); thiab kev muab lus qhia paub los ntawm cov vas sab ntawm cov koom haum tshaj xov xwm rau sim neej xws li Nextdoor thiab Facebook.

Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem muaj cov kev pab cuam los mus pab cov neeg siv hluav taws xob npaj rau cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyob kom nyab xeeb. Nyob rau xyoo 2022, cov kev hloov pauv txog rau peb cov txheej txheem pab cuam muaj xam nrog rau:

  • Kev pab nyiaj ntxiv thiab kev nthuav dav ntxiv txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau Generator Rebate Program, uas yog rau cov neeg siv hluav taws xob uas yuav tsum tau siv qhov dej tshau (well water), ua ke nrog rau cov neeg siv hluav taws xob uas nyob hauv peb qhov Medical Baseline Program thiab qee cov lag luam me.
  • Kev hloov kho cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau txog ntawm cov nyiaj khwv tau los rau Portable Battery Program, uas muaj rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas nyob hauv peb qhov Medical Baseline Program uas nyob rau hauv cov cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev.
  • Qhov kev nthuav dav ntxiv txog Backup Power Transfer Meter, tam sim no tab tom muaj rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob siv nyob rau ntawm cov kab hluav taws xob uas qhib siv ua hauj lwm ntawm EPSS.

Cov kev nqis tes ua ntau ntxiv muaj xam nrog rau:

Ua Ntej Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov kev teeb qhaj txog kev tawm qauv rau ntawm cov cuab yeej nyob rau ntawm cov xaim hluav taws xob txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias muaj txiaj ntsig zoo rau kev txo hluav taws kub hav zoov thiab txhim kho kev ua hauj lwm ntawm cov cuab yeej ntawd kom tau zoo. Kev coj ua kev sib koom tes nroos nrog rau cov neeg siv hluav taws xob ua ntej yuav txog lub caij nyoog, koom haum tshaj xov xwm, cov chaw ua hauj lwm thiab cov neeg muaj feem xyuam ntxiv txhawm rau los mus sib txuas lus txog kev nthuav dav Enhanced Powerline Safety Settings ntxiv uas tau txhim kho kom zoo hauv xyoo 2022 thiab kev pab txhawb nqa uas muaj yam nquag plias. Kev ua kev saib xyuas txhim kho lab npauv thiab kev tswj xyuas nroj tsuag txhawm rau kom lab npauv hluav taws xob nyab xeeb dua qub thiab txhim kho kom muaj kev ntseeg tau.

Nyob Rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Kev koom tes nrog rau cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos los ntawm kev muab lus qhia paub, cov kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa sib qhia tso rau hauv ntau tshooj; cov kev hais daws teeb meem ntawm tus neeg siv hluav taws xob tseem ceeb ua ntej yuav txog kauj ruam ntawd, xws li kev tsim hluav taws xob siv xuaj qhaus (ib ntus) thiab cov xab viv hloov-xa tsis siv neeg tswj rau ntawm cov tsev kawm ntawv thiab cov tsev kho mob; kev ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob thaum cov kab hluav taws xob rov qab los mus rau cov kev teeb qhaj zoo li ib txwm ua ke nrog rau kev pib ntawm lub caij muaj ntuj nag loj txaus. Kev npaj neeg ua hauj lwm thiab kev npaj cov nyuj hoom kiv tshuab txhawm rau los mus daws kho cov kev tua hluav taws xob kom tau sai thaum lawv tshwm sim thiab kev tsim txheej txheem kev lis dej num tshab xyuas txog kev tua hluav taws xob uas zoo txhawm rau hais daws cov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm kev tua hluav taws xob thiab txo cov kev tua hluav taws xob rau yav pem suab kom muaj tsawg.

Tom Qab Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Kev sib qhia paub txog cov tshem qhov txheej txheem pab cuam tseem ceeb tawm ntawm lub xyoo los ntawm cov kev tshaj tawm qhia txog qhov ua tau, cov email, cov kev hloov pauv tshiab txog ntawm lub vas sab (website) thiab koom haum tshaj xov xwm rau sim neej; thiab kev zaj lus qhia txog kev sib koom tes uas tau kawm paub coj los siv rau hauv cov kev npaj ntawm qhov txheej txheem pab cuam rau yav pem suab. 

Rau kev paub ntau ntxiv, thov mus saib tau rau ntawm pge.com/epss.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »