Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Xam Tag Nrog Muaj Txog Li $87.13 Uas Tau Muab Siv rau Cov Ntawv Sau Nqi Lub Hli no

Nyiaj Khes Div (Credit) Hauv Daim Ntawv Sau Nqi txhawm rau los mus Tawm Tsam Kev Hloov Pauv Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua ntawm Lub Xeev Kom Thiaj Li Txuag Tau Cov Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Li Nyiaj

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob yuav tau txais Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California yam tsis siv neeg tswj nyob rau lub hli no uas yog tau tsim tawm los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) los mus tawm tsam kev hloov pauv ntawm feem ntuj siab, dej nag thiab huab cua. Pacific Gas and Electric Company (PG&E) txaus siab los mus muab nyiaj khes div kom raws sij hawm es thiaj li yuav pab txo tau cov ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm tus neeg siv hluav taws xob nyob rau lub hli no.

Rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas siv roj nkev (gas) tha mab xaj, qhov nyiaj khes div yuav yog li $47.83, thiab rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob, qhov nyiaj khes div yuav yog li $39.30. Cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais ob yam ntawm cov kev pab cuam tib si yuav tau txais ib qho nyiaj khes div tag nrho yog $87.13.

“Qhov nyiaj khes div no yog ib qho xov xwm zoo heev rau cov ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E thiab yuav pab txo cov ntawv sau nqi hluav taws xob kom raug tsawg thiab muab cov cib fim ntau yam ntxiv los mus nqis peev rau hauv feem hluav taws xob-kom ua hauj lwm tau zoo thiab rau cov kev ua tej yam tshiab ntawm fab nyiaj txiag-kom thiaj li txuag tau nyiaj,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Feem Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Qhib Siv Hauj Lwm Rau Tus Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Xeev California xav kom cov tsev tsim hluav taws xob, cov chaw muag roj nkev (gas) tha mab xaj thiab lwm cov lag luam ub xam hab kas loj (large industries) uas tso cov cua phem ua rau vaum yuav tsum tau yuav cov ntawv tso cai tsim tau pa qias uas muaj tshuaj nyob nrog pob zeb (carbon pollution permits) los ntawm cov chaw muag khoom tom tshav puam uas tswj xyuas los ntawm California Air Resources Board. Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California yog ib qho nyiaj sib koom ntawm cov kev them nqi ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tau los ntawm lub xeev qhov txheej txheem pab cuam.

Cov neeg siv hluav taws xob tsis tas yuav tsum tau ua txhua yam es thiaj li tau txais qhov nyiaj khes div nod, nws yeej yuav pom tshwm tias muaj ib qho kev hloov-txav nyob rau hauv tus neeg siv hluav taws xob daim ntawv sau nqi raws li Tshooj Lus Hais Txog Cov Kev Hloov-Txav nyob rau ntawm nplooj uas hais txog Cov Nqi Tsub Meej Tseeb.

Cov Hau Kev los mus Txo Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob
PG&E muab ntau cov txheej txheem pab cuam sib txawv los mus pab cov neeg siv hluav taws xob txuag nyiaj thiab hluav taws xob.

Cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob yuav tau txais qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua ob zaug nyob rau ib lub xyoos, hauv Lub Plaub Hlis Ntuj thiab Lub Kaum Hli Ntuj. Nyob rau xyoo 2022, cov neeg qhua (luj qhab) ntawm lub lag luam me yuav tau txais ob qho nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi nyob rau Lub Kaum Hli Ntuj. 

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv hais txog Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua, mus saib tau rau ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) nplooj vas sab hais txog Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

 |  |  |  |

Translate »