Chicago News

Winter Storm Moves through Northern and Central California Bringing Rain and Snow; Hundreds of PG&E Personnel Responding to Local Power Outages

Crews and Resources Positioned Proactively to Restore Power Safely and as Quickly as Possible OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) crews are responding to local power outages from a storm system that is continuing to move through its service territory and is forecasted to last until Wednesday morning. Since Monday morning, PG&E has restored more than 60,000 customers who …

Read More »

Điều Quý Vị Không Biết Có Thể Gây Tổn Thương: Thông Tin Thực Tế Về Vắc-xin COVID Mới Nhất

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng Về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This Portrait of happy big Vietnamese family sitting on sofa and smiling at camera Những vắc-xin mới nhất đã có sẵn, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy một số người vẫn chưa biết nhiều về những vắc-xin này — mặc dù chúng có thể tạo …

Read More »

What You Don’t Know Can Hurt: The Facts About Updated COVID Vaccines

From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign Multi-ethnic family having pizza for lunch The updated vaccines have arrived, but surveys are showing that some people don’t know much about them — even though they could make a big difference as cooler weather and growing case numbers abroad signal another possible COVID-19 surge. “COVID is still with us,” …

Read More »

Election Security And Myth Buster Pages To Increase Voter Confidence

SANTA CLARA COUNTY, CALIF – The County of Santa Clara Registrar of Voters’ office in response to growing concerns over election security continues to increase public awareness with Election Security, Election Security FAQs, and Myth Busters information. The office is hosting the Coalition of Bay Area Election Officials website to increase voter confidence in the Bay Area that covers over …

Read More »

Rain and Snow Throughout Northern California Serves as Reminder to Practice Winter Storm Safety

OAKLAND, Calif. — A series of November weather systems is bringing welcome rain and snow to much of Northern California and serves as a reminder of the importance of winter storm safety. In addition to the rain and snow that fell earlier this week across Northern California, additional storm systems are expected to pass intermittently through the area beginning Saturday …

Read More »

2022 Gastric Cancer Summit at Stanford University

Thursday, November 3rd, 2022, 7:30 AM – 4:30 PM & Friday, November 4th, 2022, 7:30 AM-3:00 PMFree Hybrid Event What: November is Gastric Cancer Awareness Month, this month aims to spread awareness about gastric cancer (also known as stomach cancer) a deadly cancer that is diagnosed in 27,000 Americans each year and is the third leading cause of cancer deaths …

Read More »

KCFCA Diversity and Recruitment Workshop

Time & Location Dec 10, 8:00 AM – 3:30 PM PST Renton Technical College (cafeteria), 3000 NE 4th St, Renton, WA 98056, USA About the event Join us for our FREE semi-annual KCFCA Diversity and Recruitment Workshop. This event is geared toward members of the BIPOC community, women, limited-English-speaking community members, and/or those with no prior fire service experience who would like …

Read More »

캘리포니아 DMV는 이제 70세 이상을 위해 특별한 옵션을 제공합니다

차량 등록국 (DMV)는 당신이 안전하게 운전할 수 있는 한 운전의 독립성을 유지하는 데 도움을 주고 싶습니다. DMV는 집이나 지역 현장 사무소에서 편안하게 DMV 업무를 처리하는 데 도움이 되는 자원을 제공합니다. 캘리포니아의 70세 이상 운전자는 갱신 통지서에 운전자가 DMV 현장 사무소를 방문해야 한다고 명시되어 있더라도 2022년 말까지 운전 면허증 또는 ID카드 갱신을 온라인 또는 우편으로 제공하는 임시 규정을 이용할 수 있습니다. …

Read More »

Tam Sim No California DMV Muaj Qhov Kev Xaiv Tshwj Xeeb rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Tshaj 70 Xyoo rov saum

Lub Department of Motor Vehicles (DMV) xav pab koj ceev koj daim ntawv tsav tsheb kom koj tau tsav tsheb ntev li ntev tau yog koj tsav es tsis muaj teeb meem.  DMV muaj cov kev pab kom koj ua tau DMV cov ntaub ntawv hauv tsev los yog tom DMV qhov chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos. …

Read More »

DMV California Hiện Cung Cấp Các Lựa Chọn Chuyên Biệt Cho Cao Niên Từ 70 Tuổi Trở Lên

Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (DMV) muốn giúp quý vị duy trì sự độc lập khi lái xe, miễn là quý vị có thể lái xe an toàn. DMV cung cấp các nguồn thông tin hỗ trợ, để giúp quý vị thực hiện các dịch vụ với DMV từ sự thoải mái tại nhà của quý vị, …

Read More »
Translate »