Muaj cov cai tshiab (federal regulations) tuaj uas cuam tshuam txog kev mus caij dav hlau nyob rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) 2023 no. Npaj ua daim REAL ID tam sim no.

Yog koj tseem tsis tau ua daim REAL ID, nco ntsoov tias tsoom fwv txoj cai uas yuav tsum kom muaj daim REAL ID thiaj li ya tau dav hlau los yuav txog, ua rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) no yog zaum kawg uas mus caij dav hlau es tsis muaj daim REAL ID los tau! Pib lub 5 hlis ntuj xyoo 2023, koj yuav tsum tau muaj daim ntawv tsav tsheb ua yog daim REAL ID los yog daim ID ua yog daim REAL ID, los yog lwm daim ntaub ntawv uas tsoom fwv pub siv – li daim passport – nyob rau tom TSA cov chaw (checkpoints nationwide) uas xyuas ntaub ntawv uas mus caij dav hlau los yog mus saib tsoom fwv cov tuam tsev (federal facilities) ua hauj lawm.

Lus nug: Daim REAL ID yog dabtsi?

Lus teb: REAL ID yog daim ntawv tsav tsheb los yog daim ID uas tsoom fwv pub siv tau (federally accepted). Thiab tsis ntev no, tsoom fwv tsab cai REAL ID Act yuav qhia tias yam ntaub ntawv twg thiaj siv tau mus ya dav hlau hauv teb chaws no thiab mus nkag rau tsoom fwv cov tuam tsev (secure federal facilities), li cov chaw tub rog ua hauj lwm (military bases) thiab cov tsev hais plaub ntug. Cailfornia daim ntawv tsav tsheb REAL ID los yog daim ID REAL ID yog ob daim uas nom tswv pub siv vim nws muaj tus dais kob kub cim nyog rau ntawm ces kaum sab xis. 

Kev mus ua daim REAL ID yuav tsum muaj ib daim ntawv pov thawj txog tus kheej (li daim ntawv yug [birth certificate] los yog passport), ob daim ntaub ntawv uas tuaj hauv xeev California tuaj (li daim ntawv tuaj tom bank tuaj [bank statement] los yog daim ntawv nqi hluav taws xob), koj tus social thiab mus tom DMV qhov chaw ua hauj lwm (DMV office). Koj yuav tsis tau tos ntev yog koj mus ua daim application online thiab xa koj cov ntaub ntawv rau lawv ua ntej koj mus. Asmeliskas cov pej xeem thiab txhua tus neeg tuaj nyob raug cai hauv Tebchaws Asmeliskas no tuaj yeem mus ua daim ntawv tsav tsheb REAL ID los yog daim ID REAL ID. Cov neeg uas tseem yuav mus ua los yog ua daim ntawv tsav tsheb dua (renewing) uas yog AB 60 tsis muaj feem tau daim REAL ID ntawv tsav tsheb los yog daim ID REAL ID.

Lus nug: Kuv tau txais ib tsab ntawv kom mus ua kuv daim ntawv tsav tsheb dua (renewal) thiab kuv muaj feem cia li xa mus ua xwb (renew by mail) los tau. Kuv ua puas tau kuv daim REAL ID yog cia li xa ntaub ntawv mus xwb?

Lus teb: Daim REAL ID yog tsoom fwv ib daim ID, koj yuav tsum mus ua thawj daim tom DMV qhov chaw ua hauj lwm. Tom qab ntawd, koj thiaj ua tau hauv online thaum twg txog sij hawm ua dua.

Kav tsij xaiv qhov online options es mus tom DMV cov chaw ua hauj lwm mus ua koj daim REAL ID. Mus rau ntawm REALID.dmv.ca.gov mus pib ua koj daim application online thiab xa koj cov ntaub ntawv mus hauv lub online portal. Tom qab ntawd, nqa koj cov ntaub ntawv uas koj muab xa mus hauv lub portal nrog koj thaum mus ntsib lawv tom DMV qhov chaw ua hauj lwm uas nyob ze koj thiab npaj nyiaj mus them. Yuav nrawm zog yog koj teem sij hawm ua ntej los yog xyuas seb sij hawm tos ntev li cas (check local wait times) thiab mus rau DMV qhov chaw ua hauj lwm uas koj xaiv mus ua kom tiav koj daim application.

Xav paub ntau ntxiv los yog cov lus teb rau cov lus nug uas tsis muaj nyob ntawm no, thov mus saib tau ntawm www.dmv.ca.gov.

Translate »