2020 Census

Kollaboration – 2020 Census Town Hall

Kollaboration is proud to be an official partner for the 2020 Census for a WEEK OF ACTION!RSVP NOW AT http://bit.ly/kollab2020census Join us for an empowering virtual town hall focused on galvanizing the Asian American community to participate in the 2020 Census.It’s more important than ever to engage and count the nation’s marginalized communities. Asian Americans are currently the least likely to …

Read More »

Paano binibigyan ng inspirasyon ng mga Asian American creatives ang kanilang mga kasamahan upang hikayatin ang kanilang mga mahal sa buhay na mabilang sa 2020 Senso

Nakikita ni Michelle Hanabusa, founder at creative director ng  WEAREUPRISERS, ang common thread between fashion at 2020 Senso: “Ang iyong kasuotan ay ang kung ano ang iyong isinasagisag. Ang suot mo ay ekspresyon ng kung sino ka.” Gaya nito, para kay Hanabusa, ang 2020 Census ay tungkol sa representasyon ng Asyanong Amerikano at pagpapakita, sa bilang, kung sino tayo. Ginagamit …

Read More »

亞裔美國人創意人士如何激勵同齡人和他們所愛之人參與2020年人口普查

WEAREUPRISERS的創始人兼創意總監Michelle Hanabusa 看到了時尚與2020年人口普查之間的共同點:「你的穿着就是你所代表的。你穿的衣服是你的身份表達。」 同樣,Hanabusa認爲2020年人口普查是關於亞裔美國人的展示,以數字顯示我們是誰。Hanabusa正在通過UPRISERS和時尚來宣傳2020年人口普查。 Hanabusa 從零開始建立了社區主導的街頭服飾品牌UPRISERS。她之選擇了這個名字是因爲這個詞代表了做真實的自己,堅持自己的價值觀來推動社會變革。過去,她曾與不同團體合作,以提高人們對重要目標的認識,包括最近開展的一場反歧視亞洲人的運動。 現在,她很高興自己的平臺能與2020年人口普查合作,併成爲全國範圍內努力爭取亞裔美國人被算上的一部分。像UPRISERS這種有公德心的平臺正在填補一個空白時期。因爲COVID-19,公衆集會已經停止,人們無法探望至愛至親,各行各業的正常經營都在面臨巨大困難。 年輕的亞裔美國人,特別是許多領導着以藝術和娛樂爲重點的人士,正在展示如何突破溝通障礙。這些溝通障礙是許多人出於安全考慮進行居家隔離而引起的。迄今爲止,這些組織與2020年人口普查合作,通過其關鍵計劃和虛擬活動在線吸引了數百萬人,例如Gold House的年度A100榜單。該獎項表彰了具有文化影響力的亞裔美國人。 Gold House hosts a virtual town hall on the economy and politics, featuring speakers from top left to right: Richard Lui, MSNBC anchor; Amrita Ahuja, CFO of Square; Andrew Yang, former 2020 presidential candidate; Betty Liu, executive vice chairman of New York Stock Exchange; Richard Lui, MSNBC anchor; Tim Wang, TDW+Co …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Điều Chỉnh các Hoạt Động Để Bảo Đảm Mọi Người Đều Được Kiểm Kê

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Trong lúc Cục Điều Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động mà COVID-19 gây ra đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các thay đổi khi hành động đang được áp dụng để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để …

Read More »

Tuyên bố từ Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Bàn Giao Kết Quả Thống Kê Dân Số 2020 Đầy Đủ và Chính Xác

NGÀY 3 THÁNG TÁM NĂM 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động để thu thập và xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm …

Read More »

Pahayag mula sa Direktor ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na si Steven Dillingham: Paghahatid ng Kumpleto at Wastong Bilang ng 2020 Senso

AGOSTO 3, 2020 — Patuloy na pinag-aaralan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga plano ng operasyon nito sa pagkolekta at pagproseso ng data ng 2020 Senso. Ngayong araw, inaanunsyo namin ang mga update sa aming planong kabibilangan ng mga gawad sa tagapanayam (enumerator) at pagkuha ng marami pang empleyado upang mapabilis ang pagkumpleto sa pagkolekta ng data at …

Read More »

美國人口普查局局長 Steven Dillingham 發表聲明:提交完整而準確的2020 年人口普查人數

2020 年 8 月 3 日 — 美國人口普查局繼續評估其收集和處理2020 年人口普查資料的操作計劃。今天,我們宣佈更新我們的計劃,其包括人口普查員獎並將僱傭更多的員工,以便根據法律要求和商業部的命令在法定截止日 2020 年 12 月 31 日之前加速完成資料收集和國會席位分配人數的統計工作。人口普查局的新計劃充分體現了我們堅定不移的信念,即致力於完整的人數統計、提供準確的國會席位分配人數並保障公眾和我們工作人員的健康與安全。 完整的人數統計:強有力的實地資料收集操作將確保我們收到那些尚未自我回答 2020 年人口普查住戶的答案。 我們將在不影響統計完整性的前提下提高人數統計的速度。作爲我們修訂計劃的一部分,我們將舉辦更多的培訓課程,並向人口普查員提供獎勵,以表彰那些最大限度地延長工作時間的員工。我們也會盡可能讓用於普查的電話和平板電腦設備得到最長的使用時間。 我們將在 2020 年 9 月 30 日結束資料收集工作。自我回答選項也將在同一日期關閉,以便開始資料處理。根據這一計劃,人口普查局打算達到以前人口普查中收集住戶答案的同一水平,包括在那些難以算上的社區做宣傳工作。 準確的資料和高效的處理:一旦我們的安全系統中有了自我回答和外勤資料收集的資料,我們計劃審查這些資料的完整性和準確性,簡化其處理流程,並優先國會席位分配人數的統計以便在法定期限之前完成。此外,我們計劃增加員工數量,以確保操作的滿負荷運轉。 靈活的設計:我們的操作保持適應性,並將另外增加將有助於加快工作進展的資源。人口普查局將繼續分析來自其外勤工作的資料和關鍵指標,以確保我們的操作具備敏捷性,並達到法定交付日期的目標。當然,我們認識到無法控制的事件仍然可能發生,例如惡劣天氣或其他自然災害帶來的複雜狀況。  健康與安全:我們會繼續把員工和公眾的健康和安全放在首位。我們的工作人員將繼續遵循聯邦、州 (state) 和地方的指導方針,包括爲外勤工作人員提供適當的安全培訓和個人防護裝備。 人口普查局繼續努力工作,將達到 2019 年 7 月 11 日頒發的行政命令 13880 和 2020 年 7 月 21 日辦法的總統備忘錄的要求。專家小組正在審查爲此目的將採用的方法和其他選項。繼續收集和使用相關的管理資料。 我們致力於爲提交完整而準確的 2020 年人口普查而努力工作。到目前爲止,接近全國住戶總數的 63% 即 9300 萬戶住戶已經回答了 2020 年人口普查。在我們成功和創新性網際網路回答選項工作的基礎上,人口普查局敬業的員工們包括將在未來幾周內部署在國家各地社區的臨時員工,將繼續努力工作,以實現準確的人數統計。 我們感謝成千上萬個基於社區、企業、州 (state)、地方和部落合作伙伴的大力支持,爲我們在國家範圍內開展工作做出了貢獻。2020 年人口普查屬於我們每一個人。如果您知道有人尚未回答,請鼓勵他們今天就通過電話、郵件或者在網上 2020census.gov 在線回答。

Read More »

RSVP Now! NQAPIA Workshop: Census 2020 for the LGBT and API community

This week, we will be discussing the 2020 census: what it is and what it means for our LGBT and API communities. The public health threat of coronavirus has shown us now, more than ever, the importance of understanding the power of political conversations. As part of our commitment to community care we want to set up introductory political education …

Read More »

Count The IE In – Fill out the Census 2020 Tagalog

Once in a decade opportunity to ensure the community of Inland Empire, over 4 million residents with over 2/3 people of color, have their voices represented. Let’s Count The IE In.

Read More »
Translate »