Tuyên bố của Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Cung cấp Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác

Ngày 3 Tháng Tám, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động của mình để thu thập và tiến hành Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi thông báo các bản cập nhật cho kế hoạch của chúng tôi sẽ bao gồm các giải thưởng của nhân viên thống kê và thuê thêm nhân viên để đẩy mạnh việc hoàn tất thu thập và phân bổ dữ liệu theo hạn chót theo luật định của chúng tôi vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020, theo yêu cầu của pháp luật và Bộ Thương Mại. Kế hoạch mới của Cục Thống Kê Dân Số phản ánh cam kết tiếp tục của chúng tôi để tiến hành đếm hoàn chỉnh, cung cấp dữ liệu phân bổ chính xác và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng và lực lượng lao động của chúng tôi.

  • Đếm Đầy Đủ: Hoạt động thu thập dữ liệu thực địa mạnh mẽ sẽ bảo đảm chúng tôi nhận được trả lời từ các gia đình chưa tự tham gia Thống Kê Dân Số 2020.
    • Chúng tôi sẽ cải thiện tốc độ đếm của chúng tôi mà vẫn thống kê đầy đủ. Là một phần trong kế hoạch sửa đổi của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi đào tạo bổ sung và cung cấp giải thưởng cho các nhân viên thống kê để công nhận những người tận dụng thời gian làm việc hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ giữ các thiết bị máy tính và điện thoại để liệt kê sử dụng trong thời gian tối đa.
    • Chúng tôi sẽ kết thúc việc thu thập dữ liệu tại hiện trường vào ngày 30 Tháng Chín, 2020. Sự lựa chọn tự trả lời cũng sẽ kết thúc vào ngày đó để cho phép bắt đầu sự tiến hành thống kê. Theo kế hoạch này, Cục Thống Kê Dân Số dự định đáp ứng một mức độ trả lời của các gia đình tương tự như đã được thu thập trong các thống kê trước đây, bao gồm cả việc tiếp cận cộng đồng khó thống kê.
  • Dữ liệu chính xác và quá trình hiệu quả: Khi chúng tôi có dữ liệu do người dân trả lời và thu thập dữ liệu thực địa trong các hệ thống bảo mật của mình, chúng tôi có kế hoạch xem xét kiểm kê đầy đủ và chính xác, hợp lý hóa việc thực hiện và ưu tiên số lượng phân bổ để đáp ứng thời hạn theo luật định. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch gia tăng nhân viên để bảo đảm hoạt động được gia tăng đầy đủ.
  • Thiết Kế Linh Hoạt: Hoạt động của chúng tôi vẫn có thể thích nghi và các phương tiện bổ sung sẽ giúp tăng tốc độ công việc của chúng tôi. Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu và số liệu chính để bảo đảm rằng các hoạt động của chúng tôi nhanh nhẹn và đúng mục tiêu để đáp ứng ngày chuyển giao theo luật định của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi nhận biết rằng các sự kiện vẫn có thể xảy ra mà không ai có thể kiểm soát được, chẳng hạn như trở ngại vì thời tiết khắc nghiệt hoặc các thiên tai thảm họa khác.
  • Sức khỏe và an toàn: Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động của chúng tôi và công chúng. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn của liên bang, tiểu bang, và địa phương, bao gồm cung cấp các khóa huấn luyện an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp cho nhân viên hiện trường.

Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục công việc đáp ứng các yêu cầu của Sắc Lệnh 13880 ban hành ngày 11 Tháng Bảy, 2019 và Bản Ghi Nhớ của tổng thống ban hành ngày 21 Tháng Bảy, 2020. Một nhóm chuyên gia đang xem xét các phương pháp và lựa chọn được sử dụng cho mục đích này. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu hành chính thích hợp vẫn tiếp tục.

Chúng tôi cam kết hoàn thành đầy đủ và chính xác cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Cho đến nay, có 93 triệu gia đình, gần 63% tổng số gia đình trên toàn quốc, đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Được thực hiện trên Internet một cách thành công, và qua các sáng kiến của chúng tôi, những nam nữ nhân viên tận tụy của Cục Thống Kê Dân Số, bao gồm cả lực lượng lao động tạm thời của chúng tôi triển khai tại các cộng đồng trên cả nước trong những tuần tới, sẽ làm việc cật lực để có được số đếm chính xác.

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của hàng trăm ngàn đối tác dựa trên cộng đồng, doanh nghiệp, tiểu bang, địa phương, và bộ lạc đóng góp cho những nỗ lực này trên toàn quốc. Thống Kê Dân Số 2020 thuộc về tất cả chúng ta. Nếu quý vị biết ai đó chưa trả lời, xin vui lòng khuyến khích họ trả lời ngay hôm nay, trực tuyến tại 2020census.gov, qua điện thoại, hoặc qua thư.

Translate »