Cục Thống Kê Dân Số cung cấp các câu hỏi thống kê dân số năm 2020 tại TB Washington & TB Oregon

NGÀY 11 Tháng Năm, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ bắt đầu để một bao thư bao gồm các tờ giấy có câu hỏi thống kê dân số năm 2020 tại trước cửa nhà của các gia đình tại TB Washington & TB Oregon vào ngày 1114 Tháng Năm. Điều này được thực hiện ở những khu vực mà phần lớn các gia đình không nhận được thư tại địa chỉ thật của họ. Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu cung cấp tài liệu thống kê dân số vào ngày 15 Tháng Ba, nhưng tạm hoãn lại tất cả vào ngày 18 Tháng Ba vì đại dịch COVID-19.

Nhân viên thống kê tạm thời được huấn luyện để quan sát tất cả quy định cách ly xã hội và sẽ mặc các thiết bị bảo vệ cá nhân do chính phủ cung cấp vì an toàn của họ và an toàn của công chúng. Hoạt động này là không tiếp xúc ai và tuân theo các hướng dẫn an toàn và sức khỏe hiện hành của liên bang.

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên thống kê dân số và công chúng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi thư mời thống kê dân số năm 2020 và bảng câu hỏi trên giấy ở trước cửa nhà của khoảng 5.1 triệu gia đình và 91,947 gia đình ở TB Washington, và 27,229 gia đình ở TB Portland. Hoạt động này là rất quan trọng để bảo đảm số lượng đếm đầy đủ và chính xác của tất cả các cộng đồng, giúp quyết định phân chia hàng trăm tỷ đô la chi tiêu trong khu vực công và tư nhân mỗi năm.

Mọi người được khuyến khích mạnh mẽ để trả lời kịp thời thống kê dân số năm 2020 bằng cách sử dụng số ID có trong thư đựng câu hỏi. Trả lời bằng số ID thống kê dân số hoặc bảng câu hỏi trên giấy giúp bảo đảm số lượng tốt nhất cho cộng đồng của họ. Mọi người có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng cách sử dụng mẫu giấy trong thư.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang điều chỉnh hoạt động của tổng thống kê dân số năm 2020 COVID-19.

census.gov

Connect with us on Social Media
Shape your future. Start here > 2020census.gov

Translate »