Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Lub Zej Zos Uas Raws Kom Cuag Txoj Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Tau Raug Caw kom los mus Tso Npe Thov Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab uas Muaj txog li $10,000

Tshiab: PG&E Tshaj Tawm Kev Nthuav Dav txog Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM (STEM Scholarship Program) txhawm rau Xam Nrog Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities) tib si

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Koom Haum PG&E (Koom Haum) tab tom caw sawv daws tuaj mus tso npe thov kev pab rau qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) txhua xyoo. Xyoo no, uas yog teb raws li ib lub tswv yim hauv cov kev tso npe nrhiav kev kawm ntawv los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau raug lees txais tuaj mus kawm rau hauv Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities, HBCU), thiaj li tau nthuav dav txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab mus rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom npaj siab yuav mus kawm rau hauv cov tsev kawm ntawv HBCUs nyob rau txhua qhov chaw hauv Teb Chaws Mes Kas, ua ke nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm ntawv txuj siab hauv xeev California tib si.

Lub koom haum yuav muab kev pab nyiaj uas xam tag nrho yog $250,000 rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom raws kom cuag ib qho qib kev kawm hauv feem cov qauv qhia ntsig txog Kev Kawm Qhia Txog Txuj Ci Fab Kev Txawj Ntse (Science), Tev Naus Laus Zis (Tev naus laus zis (Technology), Kev Tawm Qauv (Engineering), los sis Kev Kawm Txog Kev Xam Zauv (Math) (Science, Technology, Engineering or Math, STEM). Qhov txheej txheem pab cuam nod yuav muab 20 qhov ntawm cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv uas txhua qhov xam ua nyiaj muaj li ntawm $10,000 thiab 20 cov kev pab uas txhua qhov xam ua nyiaj muaj li ntawm $2,500.

Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntsig Txog Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarships) raug tawm qauv txhawm rau muab ib lub cib fim rau Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) phaum neeg tshiab tom ntej nod kom tau kawm paub thiab kawm tiav kev kawm ntawv qib siab thiab pab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau tsim ua qee yam tshwm sim nyob rau hauv lawv cheeb tsam zej zos lawm los sis cov uas tau hla dhau ntau yam kev nyuaj ntawm tus kheej los lawm.

“Koom Haum PG&E txaus siab los mus pab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub zej zos uas lawv caum lawv cov kev npau suav kom dhau los mus ua peb cov kws kawm txawj (txuj ci fab kev txawj ntse), cov kws tsim tswv yim tshiab thiab cov kws tsim qauv nyob rau lub neej yav pem suab ntawm lub xeev es thiaj li muaj peev xwm pab tsim tau peb lub neej yav pem suab uas muaj lub zog hluav taws xob huv si. Tsis tas li ntawd peb kuj tseem muab siab rau los mus nthuav dav ntxiv txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom raws kom cuag kev kawm ntawv qib siab nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv HBCUs tib si. Tam li kev yog ib tus poj niam uas kawm tiav los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Howard (Howard University), kuv ua tsaug rau kuv txoj kev kawm ntawv uas haj tseem tau txhawb zog rau kuv qhov kev txaus siab nyob rau hauv kev li ntaub ntawv teev txog keeb kwm tib si thiab tau txhawb zog rau kuv txoj kev ntseeg siab es kuv tus kheej thiaj li ua tau txhua yam tshwm sim muaj tseeb tiag tsis yog cuav,” Carla Peterman tau hais li ntawd, Koom Haum PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Ntawm Feem Saib Xyuas Txoj Cai (Executive Vice President), Tus Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab thiab Kev Ruaj Ntseg Tseem Ceeb, thiab tus tswv cuab ntawm pawg thawj coj hauv lub Koom Haum.

Txij li xyoo 2012 los, qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) tau muab nyiaj pab ntau tshaj li ntawm $6.5 sawm (million) rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau kawm tiav uas yog saib raws txoj kev ua qauv qhia ntau fab txog kev ua thawj coj rau ntawm cheeb tsam zej zos, kev muaj yeej ntawm tus kheej, kev xav tau kev pab fab nyiaj txiag thiab kev ua tiav ntawm fab kev kawm ntawv.

Lub caij nyoog (kas nuv) thiab cov qauv

Cov neeg tso npe thov kev pab uas nyiam muaj peev xwm kawm paub ntau ntxiv thiab tso npe tau nyob rau ntawm no. Lub caij nyoog (kas nuv) tso npe yog tag rau Lub Rau Hli Ntuj 3, 2022. Cov kev pab nod yuav raug muab tshaj tawm nyob rau hauv Lub Yim Hli Ntuj.

Yuav muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau sawv daws uas yog saib raws kev ua tiav ntawm fab kev kawm ntawv, kev koom tes thiab kev ua thawj coj uas ua tau qauv zoo qhia nyob rau hauv cov dej num (hauj lwm) ntawm tsev kawm ntawv thiab cheeb tsam zej zos, thiab kev xav tau kev pab fab nyiaj txiag.  Cov qib kawm uas tsim nyog tau txais kev pab hauv cov qauv qhia ntawv ntawm STEM muaj xam nrog rau kev tawm qauv (engineering), koos pis tawj (computer), kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse (science)/cov lab npauv lus qhia paub (information systems), kev ruaj ntseg saum xais npawj (cybersecurity), cov kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse tsig txog ib puag ncig (environmental sciences).

Cov kev tso npe thov kawm ntawv nod yog qhib rau:

  • Cov tub ntxhais kawm ntawv ze rau qhov yuav tiav lawm los sis cov neeg kawm ntawv tiav ntawm tsev kawm ntawv qib cuaj txog qib kaum ob
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais ib daim ntawv pov thawj GED
  • Cov tub ntxhais kawm tiav qib siab uas kawm tiav qib siab tam sim no
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis yog kawm raws li kev cai ib txwm los sis cov qub tub rog uas rov qab mus kawm ntawv los sis tab tom raws kom cuag lawv qhov qib kawm ntawv nyob rau qib siab thib ib

Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, cov neeg tso npe thov kev kawm yuav tsum tau nyob los sis yog ib tus neeg nyob nrog rau ntawm ib tus pej xeem hauv PG&E cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California; uas npaj siab yuav tso npe rau hauv qhov kev kawm tshawb fawb qib siab rau tag nrho xyoo kawm ntawv 2022-2023; thiab uas tab tom nrhiav lawv qhov qib kawm ntawv nyob rau qib siab thib ib nyob rau ntawm ib lub tsev kawm ntawv lab npauv plaub xyoos uas raug cai hauv xeev California.

Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Rau Pab Pawg Feem Saib Xyuas Peev Txheej Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm PG&E

Dhau ntawm qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) lawm, PG&E 10 cov pab pawg feem saib xyuas peev txheej neeg ua hauj lwm (employee resource groups, ERGs) thiab ob cov pab pawg koom lag luam uas feem saib xyuas kev tawm qauv (engineering networking groups, ENGs) kuj tseem muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los mus pab rau tej qho tsis txaus them nqi ntawm kev kawm ntawv qib siab tib si. Cov nyiaj pab nod yog tau txais tag nrho los ntawm cov kev pab nyiaj pub dawb ntawm tus neeg ua hauj lwm, cov koob tsheej nqua hu kev pab nyiaj ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab Cov Thawj Coj Tswj Xyuas txog Cheeb Tsam Zej Zos (Campaign for the Community), lub tuam txhab tus neeg ua hauj lwm uas muab qhov txheej txheem pab cuam. Txij li xyoo 1989 los, muaj ntau txhiab leej ntawm cov neeg tau txais kev pab ntawd tau txais cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntau tshaj $5 sawm (million) lawm. Cov kev tso npe thov kawm ntawv yuav pib qhib nyob rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau cov lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »