Pab Txoj Kev Nyab Xeeb Rau Kev Ua Kev Zoo Siab ntawm Kev Kawm Tiav yam Tswj Kev Ruaj Ntseg rau Cov Zais Roj Hmab nrog Qhov Hnyav

Zais Roj Hmab Ci-chiv ua rau muaj Hluav Taws Xob Tuag yam Nce Siab Tuaj

OAKLAND, Calif.— Lub caij kawm tiav ntawm Xeev California tau pib lawm, thiab nws tseem ceeb heev uas txhua tus neeg ua koob tsheej kev zoo siab yuav tau nkag siab txog kev nyab xeeb rau pej xeem uas cuam tshuam txog cov zais roj hmab ci uas ntim pa tshuaj. Yog tias koj qhov kev ua koob tsheej kev zoo siab kawm tiav muaj cov zais roj hmab nrog, xyuas kom tseeb tias seb cov zais ntawd puas raug tswj kev ruaj ntseg rau qhov hnyav. Cov zais roj hmab uas tsis hnyav tuaj yeem ntab ya mus thiab tuaj yeem chwv khuam rau cov hlua hluav taws xob, ua rau muaj hluav taws xob tawg tawm txim thiab muaj kev pheej hmoo rau kev nyab xeeb ntawm zej tsoom sawv daws.

yob rau hauv thawj plaub lub hlis ntawm xyoo 2022, cov zais roj hmab ci tawm tsam raug rau cov hlua hluav taws xob chiv ua rau muaj hluav taws xob tuag ze li ntawm 152 qhov chaw nyob rau hauv cheeb tsam kev pab cuam ntawm PG&E tib qho nkaus xwb, cuam tshuam rau txoj kev pab cuam ntau tshaj 56,000 tus neeg siv hluav taws xob. Cov hluav taws xob tuag no tuaj yeem cuam tshuam txoj kev pab cuam hluav taws xob rau cov chaw tseem ceeb xws li tsev kho mob, tsev kawm ntawv, thiab cov teeb qhia kev.

PG&E pab pawg Tshuaj Ntsuam Cov Cuab Tam Ua Tsis Tau Hauj Lwm (Asset Failure Analysis) pom tias feem pua ​​​​ntau tshaj plaws ntawm cov hluav taws kub yog tshwm sim los ntawm cov zais roj hmab yog ntau dua 1/4 es khawj (acre) piv rau cov hluav taws kub los ntawm lwm cov khoom siv hluav taws xob uas tau taug qab los ntawm PG&E.

Zais roj hmab ci-chiv ua rau muaj hluav taws kub hauv Nroog Fresno thaum Lub Tsib Hlis xyoo 2022

Piv txwv li, lub hli tas los muaj ib lub zais roj hmab tau khuam rau txoj hlua hluav taws xob thiab chiv ua rau muaj hluav taws kub tiaj nyom uas pom kiag ntawm no nyob ze hauv Nroog Fresno. Thaum Lub Plaub Hlis Ntuj, ib lub zais roj hmab ua rau muaj hluav taws xob tawg tawm txim nyob rau hauv Madera ua rau pib cig ua hluav taws kub tiaj nyom thiab chiv rau tua hluav taws xob rau ntau dua li 13,000 leej neeg.

Cov kev zes taws uas tshwm sim los ntawm cov zais roj hmab ci yog nce zuj zus nyob rau hauv cov kev nquag tshwm sim. Muaj 21 zaug hluav taws kub nyob rau xyoo 2019, 22 zaug nyob rau xyoo 2020 thiab 31 zaug nyob rau xyoo 2021: nce tag nrho ntawm 48 feem pua ​​ntawm xyoo 2019. Zais roj hmab-chiv ua rau muaj hluav taws xob tuag yam uas nyiam tshwm sim tshaj plaws nyob rau thaum yuav luag xaus lub caij nplooj ntoo hlav thiab pib lub caij ntuj sov thaum cov neeg qhua siv hluav taws xob ua lub koob tsheej kev zoo siab rau ntau hom hnub so thiab ntau lub sij hawm tshwj xeeb.

“Peb tab tom pom muaj teeb meem kev ntxhov siab ntawm cov zais roj hmab ci uas ntab ya mus rau peb cov hlua hluav taws xob thiab pib tsim ua hluav taws kub. Lub sij hawm no ntawm lub xyoo yog “lub caij ua koob tsheej kev zoo siab” – Niam Hnub, kev ua koob tsheej kev zoo siab rau kev kawm tiav, cov koom txoos lub caij ntuj sov, Hnub Ua Kev Nco Txog (Memorial Day) thiab Txiv Hnub – thiab feem ntau peb pom muaj qhov tshwm sim los ntawm lub zais roj hmab-chiv ua rau hluav taws xob tuag.  Yog vim li ntawd peb thiaj yaum kom txhua tus tshwj qhov hnyav rau ntawm lub zais roj hmab ci yog tias koj npaj yuav siv cov zais no hauv koj qhov kev ua koob tsheej kev zoo siab,” hais tseg los ntawm Andy Abranches, PG&E Tus Thawj Coj Loj ntawm Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb.

PG&E Txhawb Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Rau Zais Roj Hmab

PG&E txhawb pab rau Tsab Cai Kev Sau Nqi Ntawm Pawg Nom Tswv Sawv Cev Rau Pej Xeem 847, uas tshaj qhia los ntawm Tus Tswv Cuab Ntawm Pawg Nom Tswv Sawv Cev Rau Pej Xeem Bill Quirk, uas xav kom txog 2026 tag nrho txhua cov zais roj hmab uas muag hauv Xeev California yuav tsum raug tsim los ntawm cov khoom uas tsis txais tau hluav taws xob yog hais tias nws khuam rau cov hlua xa hluav taws xob. Ntau tshaj 90% ntawm cov zais roj hmab chiv ua rau hluav taws xob tawg tawm txim tshwm sim muaj ncua ciaj ciam rau ntawm kev xa hluav taws xob thiab yuav tiv thaiv tau los ntawm cov qauv siv los ntawm AB 847, yam txhim kho tau kev nyab xeeb ntawm pej xeem sawv daws yam ntau heev. Nyob rau xyoo 2021, cov zais roj hmab ci chiv ua rau muaj 602 qhov chaw hluav taws xob tuag thoob plaws cheeb tsam kev pab cuam ntawm PG&E, muaj kev cuam tshuam ntawm txoj kev pab cuam rau ntau dua 300,000 lub tsev thiab lub chaw lag luam. Txoj cai lij choj tseem yuav txhim kho kom muaj kev ntseeg siab tau raws fab hluav taws xob.

PG&E tau ua qauv los qhia tias yam twg tuaj yeem tshwm sim thaum cov zais roj hmab ci poob thiab kuam rau cov hlua hluav taws xob. Koj tuaj yeem saib daim vis dis aus no: PG&E Kev Nyab Xeeb Ntawm Cov Zais Roj Hmab Ci.

Txhawm rau txo qhov ntau heev ntawm cov zais roj hmab-chiv ua rau muaj kev hluav taws xob tuag thiab kom muaj kev nyab xeeb yam lom zem xauv npo rau cov kev kawm tiav, Txiv Hnub thiab cov kev ua koob tsheej kev zoo siab caij ntuj sov, PG&E thov kom cov neeg qhua siv hluav taws xob ua raws li cov lus qhia tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb rau cov zais roj hmab ci:

  • Yuav cov zais roj hmab yas ci los sis yas dog dig hloov tam rau cov zais roj hmab ci.
  • “Saib thiab Laij Xauv (Live)!” Siv yam ceev faj thiab tsis txhob ua kev zoo siab nrog cov zais roj hmab ci yam uas nyob ze rau ntawm cov hlua hluav taws xob.
  • Xyuas kom tseeb tias seb cov zais roj hmab ci uas ntim pa tshuaj puas muaj kev ruaj ntseg yam khi rau ib qhov khoom hnyav uas hnyav txaus los tiv thaiv cov zais ntawd kom txhob ntab ya mus. Tsis txhob tshem qhov hnyav tawm.
  • Yog hais tias ua tau, khaws cov zais roj hmab ci nyob rau sab hauv tsev. Tsis txhob cia cov zais roj hmab ci tawm tau los rau sab nraum zoov, kom txhua tus muaj kev nyab xeeb.
  • Tsis txhob muab cov zais roj hmab ci tso ua ke.
  • Tsis txhob sim rub ib yam dab tsi ntawm cov zais roj hmab, cov vauj, cov dav hlau ua si ya tau, los sis qhov khoom ua si uas khuam rau ntawm cov hlua hluav taws xob tawm. Cia nws nyob twj ywm li ntawd, thiab tam sim ntawd hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000 los tshaj qhia qhov teeb meem ntawd.
  • Tsis txhob mus ze ib txoj hlua hluav taws xob uas tau poob rau hauv av los sis dai rau saum huab cua. Yuav tsum xav tias cov hlua hluav taws xob muaj hluav taws xob tas li thiab nws txaus ntshai heev. Nyob deb, kom lwm tus nyob deb thiab hu kiag tam sim ntawd rau 911 txhawm rau ceeb toom rau cov thawj fab hauj lwm tub ceev xwm thiab tua hluav taws. Lwm cov lus qhia tuaj yeem pom ntawm pge.com/beprepared

Hais Txog PG&E
Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company, lub chaw muag khoom ntawm Koom Haum PG&E (NYSE: PCG), yog ib qho ntawm cov roj av thiab hluav taws xob sib xyaws uas loj tshaj plaws hauv Teb Chaws Mes Kas. Raws li hauv Nroog San Francisco, ntau dua 24,000 tus neeg ua hauj lwm, lub tuam txhab muab qee cov hluav taws xob dej cua uas huv tshaj plaws hauv teb chaws rau ze li 16 sawm leej neeg nyob hauv California Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb. Rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab www.pge.com/en/about/newsroom/index.page.

Translate »