Chicago News

Giúp các nhà hàng địa phương duy trì hoạt động: 114 nhà hàng sẽ nhận được $3.000 tài trợ phục hồi trong vòng hỗ trợ tài chính thứ hai trong năm nay

PG&E Corporation Foundation tiếp tục hỗ trợ các nhà hàng phục hồi sau đại dịch OAKLAND, Calif. — Vừa đúng dịp nghỉ lễ, các nhà hàng ở Bắc và Trung California đang nhận được hỗ trợ khuyến khích lần thứ hai trong năm nay so với Quỹ Nhà hàng California (CRF) và  PG&E Corporation Foundation (Quỹ). Khoản đóng góp từ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ $3,000 ਲਚਕੀਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 114 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ California ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation,CRF) ਅਤੇ  PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) (PG&E Corporation Foundation (Foundation)) ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ CRF ਲਈ $400,000 ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ …

Read More »

지역 식당의 운영 유지: 114개 식당, 올해 2차 재정 지원 실시로 $3,000의 회생 보조금 수령 예정

PG&E Corporation 재단, 팬데믹 회복과 더불어 지속적으로 식당 지원 캘리포니아주 오클랜드 — 북부 및 중부 캘리포니아주 식당들은 연말연시를 맞아 California Restaurant Foundation(CRF) 및 PG&E Corporation 재단(재단)으로부터 올해 두 번째로 지원금을 받게 됩니다. 재단이 최근에 CRF에 한 $400,000의 자선 기부는 Pacific Gas and Electric Company(PG&E)의 서비스 지역에 포함된 23개 카운티에 소재한 114개의 지역 식당에 지급하는 $3,000의 보조금과 CRF 운영 지원에 필요한 …

Read More »

Txoj Kev Tswj Kom Cov Khw Noj Mov Hauv Zos Ua Tau Zaub Mov Noj: 114 Lub Khw Noj Mov Tau Txais $3,000 Nyiaj Pab Txhawb rau Kev Thev Taus Nyob rau Zeeg Thib Ob ntawm Txoj Kev Txhawb Pab Fab Nyiaj Txiag Thib Ob Xyoo No

PG&E Corporation Foundation Tseem Txhawb Pab rau Cov Khw Noj Mov Txuas Ntxiv Nrog rau Txoj Kev Txhim Kho Kom Rov Zoo Los ntawm Tus Kab Mob Sib Kis OAKLAND, Xeev Calif. — Tsuas yog nyob rau lub sij hawm rau hnub so nkaus xwb, Northern thiab Central California cov khw noj mov thiaj tau txais kev txhawb pab zaum …

Read More »

Ðể Có Một Mùa Lễ Hạnh Phúc Không Có Sự Căng Thẳng Hay Khói Thuốc

Vì gần như khắp nơi đang bỏ các biện pháp hạn chế tụ tập để tránh lây nhiễm COVID, ai cũng mong được dành thời gian cho gia đình và bằng hữu trong mùa lễ, nhưng đó cũng có thể là thời gian căng thẳng khi phải vội vã di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Một điếu thuốc …

Read More »

스트레스나 담배 없이 행복한 연휴를 보내는 방법

코로나19 관련 제한이 줄어듦에 따라 많은 이가 가족이나 친구와 함께하는 연휴를 기대하지만 어떤 이는 평소보다 분주한 스케줄로 스트레스를 받기도 한다. 담배는 특히 바쁜 연휴 시즌에 스트레스를 해소하는 완벽한 방법처럼 들릴 수 있다. 그러나 Asian Smokers’ Quitline (ASQ 한인금연센터, 1-800-556-5564) 금연 코치는 이러한 연휴 기간에 금연을 시도하거나 유지하길 원하는 흡연자를 위해 다음과 같은 격려와 금연 정보를 전한다. “연휴는 즐거운 시간이지만 금연을 …

Read More »

How to Have a Happy Holiday Without Stress or Smoke

As most places are dropping COVID-related restrictions, everyone looks forward to spending time with family and friends during the holiday season, but it can also be stressful as people rush from place to place, but it can also be stressful as people rush from place to place. A cigarette can sound like the perfect way to de-stress, especially during a …

Read More »

Bivalent Vaccines Protect Against COVID-19 Better than Monovalent Vaccines

In a report released on December 2, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) shared research findings related to bivalent and monovalent COVID-19 vaccines. According to the report, CDC research shows that monovalent mRNA COVID-19 vaccines were less effective at protecting against COVID-19 considering the widespread dominance of the omicron variant. The report showed that individuals who got …

Read More »

Order Now! Free At-home COVID-19 Tests are Safe for All Ages and Available Through the Remainder of 2022

Due to a lack of congressional funding, the federal financial support for free COVID-19 testing programs has been suspended, but the Washington State Department of Health (DOH) will continue to provide free at-home test kits through the end of 2022.   With respiratory illnesses like RSV and the flu in peak season, at-home test kits play an essential role in preventing …

Read More »

Dr. Erica Pan, California State Epidemiologist, Reflects on the Second Anniversary of the COVID-19 Vaccine in California

December 14th marks the second anniversary of when COVID-19 vaccines became available to Californians. Join Dr. Erica Pan, California State Epidemiologist, as she reflects on how far the state has come in understanding and battling COVID-19. While a high number of Californians have already been vaccinated and boosted, it’s still crucial for those who haven’t received their vaccine to get …

Read More »
Translate »