Tag Archives: EDD (Employment Development Cepartment)

Trợ Cấp Thất Nghiệp, Trợ Cấp Bệnh Tật, và Trợ Cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình nay được Trả Trực Tiếp vào Ngân Hàng

Khách hàng EDD có thể lựa chọn cách trả tiền thuận lợi nhất cho nhu cầu của họ Quý Vị Cần Biết: Người dân California nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình hiện nay có thể ghi danh nhận tiền trả trực tiếp vào ngân hàng – một …

Read More »

자동 입금 서비스, 이제 실업, 장애, 유급 가족 휴가 혜택 지급에 사용 가능

EDD 고객들은 가장 편리한 지급 옵션을 선택할 수 있다 알아야 할 사항: 캘리포니아 주민들은 이제 실업, 장애, 유급 가족 휴가 혜택 지급금을 디렉트 디파짓으로 받을 수 있다. 이는 기존과 신규 청구자 모두에게 안전하고 빠르며 편리한 방법으로, 개인 은행 계좌로 자동 입금된다. 선불 데빗카드나 우편으로 발송된 수표에 추가된 이 방법으로, 혜택 프로그램 고객들은 자신에게 가장 적합한 지급 옵션을 선택할 수 있다. …

Read More »

Ang Direktang Deposito ay Magagamit na Ngayon para sa Kawalan ng Trabaho, Kapansanan, at Bayad na Pagliban na Pampamilya ng Benepisyong Pagbayad

Maaaring piliin ng mga customer ng EDD ang pinaka-maginhawang opsyon sa pagbabayad para sa kanilang mga pangangailangan Anong kailangan mong malaman: Ang mga taga-California na tumatanggap ng mga kabayaran para sa kawalan ng trabaho, kapansanan, o Bayad na Pagliban na Pampamilya ng benepisyong pagbayad ay maaari na ngayong mag-enroll sa direktang deposito – isang ligtas, mabilis, at maginhawang paraan para …

Read More »

提供电子转账方式发放失业、残疾和带薪家事假福利金

  EDD客户可以根据自己的需求选择最方便的支付方式 您需要了解的信息:加州居民现在可以注册电子转账服务领取失业金、残疾金或带薪家事假福利金——这是一种安全、快速、便捷的方式,让现有和新申请人可以自动将付款存入其个人银行账户。 除了预付借记卡或邮寄支票外,享受福利计划的客户还可以选择最适合其个人需求的付款方式。 萨克拉门托 – 就业发展部(EDD)现向其领取失业、残疾和带薪家事假福利客户提供电子转账选项以接收福利金。 电子转账是个人将福利金自动存入个人支票或储蓄账户的一种安全、快速、便捷的方式。 这一项增强措施紧随本年较早时EDD 过渡至Money Network发放福利金的改进后实施,其中包括发行新的预付借记卡。 EDD 主管南希·法里亚斯 (Nancy Farias) 表示: “我们一直致力于改进我们的福利体系,这是我们不断努力实现现代化并改善所有加州居民体验的一部分。 电子转账为我们的客户提供了最安全、最便捷的接收福利金方式。” EDD 客户需要一个 myEDD 账户(myEDD account)来选择满足其接收福利金的最佳选项。 如需协助设置 myEDD 账户,客户可以查看 myEDD 注册和概述(myEDD Registration and Overview)(YouTube)。 登录后,客户可以先在主菜单上选择个人资料,然后在UI Online中更新其失业救济金支付选项,或在SDI Online更新残疾福利或带薪家事假福利金支付选项。 EDD 鼓励客户浏览我们的福利支付选项网页(Benefit Payment Options),从而了解更多有关电子转账和其他支付方式的信息。 还有一些视频可以帮助现有客户了解如何设置直接存款账户。 新客户将在网上申请福利时做出选择。 从6月17日开始,线上使用EDD服务的工作者可以使用新的电子转账选项。 7月初和8月,EDD将通过电子邮件和短信提醒客户所新增的福利支付选项。 客户在登录申请福利或管理其福利时,亦将看到线上通知。 对于失业客户,EDD将以最常用的八种语言,包括英语,向表示愿意接收翻译信息的人发出通知。 提防诈骗者 EDD 绝不会以注册直接存款为理由,通过电子邮件、短信或电话方式询问个人登录信息或银行账户详细信息。 警惕那些带有催促性并要求你提供个人或财务信息的电子邮件或短信。 EDD 电子邮件中的网站的链接一定包含“edd.ca.gov”。 请访问“打击欺诈”(Fight Fraud)网页,了解如何避免被诈骗的方法。 关于EDDNext EDDNext 是一项旨在彻底改变 EDD 客户和员工体验的持续现代化进程。EDDNext 让 EDD 的体验更加轻松快捷,包括更新线上申请(updating …

Read More »
Translate »