TimeLine Layout

December, 2023

 • 18 December

  ASQ Holiday Stress

  연휴 기간, 성공적인 금연과 팁 행복, 가족과의 시간 그리고 파티를 떠올릴 수 있는 연말 연휴들이 다가온다. 이는 즐거운 시간이지만 담배를 끊으려고 하는 흡연자에게는 힘든 시기일 수도 있다. 샌디에이고 캘리포니아 대학의 가정 의학과, 공중 보건학 교수이자 Asian Smokers’ Quitline (ASQ 한인금연센터, 1-800-556-5564 )의 설립자인 슈홍 쥬 박사는 “이 시기가 단지 인내력을 시험하는 시간은 아닙니다. 흡연자가 더 강해지고 담배 없는 삶을 연습할 …

  Read More »
 • 18 December

  ASQ Holiday Stress 

  Biến Áp Lực Của Mùa Lễ Thành Động Lực Thành Công:Bí Quyết Cai Thuốc Lá Mùa lễ hội sắp đến cũng đồng nghĩa với niềm vui, gia đình sum vầy, và tiệc tùng. Nhưng đó cũng có thể là thời điểm khó khăn đối với những người đang nỗ lực cai thuốc lá. Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y …

  Read More »
 • 18 December

  ASQ Holiday Stress 

  化挑战为力量,成功戒烟有秘诀 节庆将临,带来了亲朋戚友团聚的幸福快乐时光,也为正在努力戒烟的人带来了挑战。加州大学圣地亚哥分校家庭医学和公共卫生学教授及 Asian Smokers’Quitline (ASQ)《华语戒烟专线》1800-838-8917 创办人朱书宏博士说: “每年的这个时候不只是要测试您的毅力,也是令吸烟者变得更坚强并实践无烟生活的机会。我们在这里提供一些策略来增强吸烟者的信心,帮助您克服吸烟的诱因,烟瘾和抽烟的冲动。同时也鼓励他们考虑做好计划并按计划来戒烟。” 找出吸烟的诱因: 想象一下你正在参加一个假日聚会,突然你想抽烟。这就是诱因的一种。让你想抽烟的某种情形,可能是压力、无聊,甚至只是因为有人在您身旁吸烟。 应该怎样做:在假期之前,尝试找出您吸烟的诱因。了解是什么令你渴望要吸烟。这将有助于您做好准备。例如,当您感到有压力时,请练习深呼吸。透过鼻子慢慢地吸气,屏住呼吸,然后透过嘴巴慢慢地呼气。这简单的方法能让你感到平静下来,不被吸烟的冲动令您屈服。 准备好你的戒烟工具包: 我们都有需要一些小帮助时刻。因此,先准备好一个戒烟工具,其中包括您想吸烟时可以帮助您的代替品。例如无糖口香糖、硬糖果、肉桂条、吸管、牙签或压力球。 应该怎样做:当你很想抽烟时,请伸手去拿这些代替品,而不是香烟。 选择无烟聚会: 考虑参加那些不允许吸烟的活动。这些聚会就像是练习无烟生活一个好机会。 应该怎样做:想像自己是一个不吸烟的人,即使在社交场合也是如此。如果您发现参加的聚会上有人吸烟,请留在无烟区,使用您的戒烟工具包。令自己忙碌起来,帮忙摆桌子或完成其他任务。这可以帮助您保持不吸烟并专注于享受这个聚会。 善待自己: 有时,您可能会犯错而抽烟。请勿对自己太苛刻。戒烟并不容易,而且可能需要不止一次的尝试。 应该怎样做:记住,一时的失误并不代表您已经失败。将其视为学习和增强戒烟经验的机会,只要您每次都能继续坚持下去,您就离永久戒烟不远了。 获取支援: 不要害怕寻求他人的帮助。很多人及支援团体都能为你提供戒烟的建议并为您打气加油。 应该怎样做:联络 ASQ《华语戒烟专线》1800-838-8917,或参加一个本地支援团体。他们能引导你踏上戒烟的旅程。ASQ《华语戒烟专线》亦会为合资格的吸烟者提供两星期免费尼古丁戒烟贴片。 总而言之,假期季节固然充满欢乐和喜庆,但对于那些致力于戒烟的人来说也可能是个充满挑战的时候。然而,请记住,每次节日聚会和庆祝活动都可以作为您成为非吸烟者的一次训练课程。 ### 关于ASQ《华语戒烟专线》 ASQ《华语戒烟专线》由美国疾病控制及预防中心资助。自2012年开始,ASQ 已经为超过20,000名美国亚裔社区的居民用广东话、普通话、韩国话和越南话提供了免费的、以实证为基础的戒烟服务。符合资格的戒烟者将会获得两周免费的戒烟贴片。研究已经证明ASQ的服务可以倍增吸烟者戒烟的成功率。  ASQ的服务时间是星期一到星期五,美国西岸时间早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美东时间早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。 电话和在线登记 • 广东话、普通话1-800-838-8917www.asq-chinese.org• 韩语1-800-556-5564www.asq-korean.org• 越南语1-800-778-8440www.asq-viet.org 短信 发短信【戒烟】到 66819 获取有助戒烟的中文信息。 To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/

  Read More »
 • 18 December

  ASQ Holiday Stress 

  化挑戰為力量,成功戒煙有秘訣 節慶將臨,帶來了親朋戚友團聚的幸福快樂時光,也為正在努力戒煙的人帶來了挑戰。加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授及Asian Smokers’Quitline (ASQ)《華語戒煙專線》1800-838-8917 創辦人朱書宏博士説:「每年這個時候不只是要測試您的毅力,也是令吸煙者變得更堅強並練習無煙生活的一個好機會。我們在這裡提供一些策略來增強戒煙者的信心,幫助您克服吸煙的誘因,煙癮和抽煙的衝動。同時也鼓勵他們考慮做好計劃並按計劃戒煙。」 找出吸煙的誘因: 想像您正在參加假日聚會,突然你想抽煙。這就是誘因的一種。讓你想抽煙的某種情形,可能是壓力、無聊,甚至只是因為有人在您身旁吸煙。 應该怎樣做:在假期之前,嘗試找出您吸煙的誘因。了解是什麼令你渴望要吸煙。這將有助於您做好準備。例如,當您感到有壓力時,請練習深呼吸。透過鼻子慢慢地吸氣,屏住呼吸,然後透過嘴巴慢慢地呼氣。這簡單的方法能讓你感到平靜下來,不被吸煙的衝動令您屈服。 準備好你的戒煙工具包: 我們都有需要一些小幫助時刻。因此,先準備好一個戒煙工具,其中包括您想吸煙時可以幫助您的代替品。例如無糖口香糖、硬糖果、肉桂條、吸管、牙籤或壓力球。 應该怎樣做:當你很想抽煙時,請伸手去拿這些代替品,而不是香煙。 選擇無煙聚會: 考慮參加那些不允許吸煙的活動。這些聚會就像是練習無煙生活練習一個好機會。 應该怎樣做:想像自己是一個不吸煙的人,即使在社交場合也是如此。如果您發現參加的聚會上有人吸煙,請留在無煙區,使用您的戒煙工具包。令自己忙碌起來,幫忙擺桌子或完成其他任務。這可以幫助您保持不吸煙並專注於享受這個聚會。 善待自己: 有時,您可能會犯錯而抽煙。 請勿對自己太苛刻。 戒煙並不容易,而且可能需要不只一次的嘗試。 應该怎樣做:記住,一時的失誤並不代表您已經失敗。把它視為學習和改良(增強)戒煙經驗的機會。只要您每次都能繼續堅持下去,您就離永久戒煙不遠了。 獲取支援: 不要害怕尋求他人的幫助。很多人及支援團體都能為你提供戒煙的建議並為您打氣加油。 應该怎樣做:聯絡 ASQ《華語戒煙專線》1800-838-8917,或參加一個本地支援團體。他們能引導你踏上戒煙的旅程。ASQ《華語戒煙專線》亦會為合資格的吸煙者提供兩星期免費尼古丁戒煙貼片。 總而言之,假期季節固然充滿歡樂和喜慶,但對於那些致力於戒煙的人來說也可能是個充滿挑戰的時候。然而,請記住,每次節日聚會和慶祝活動都可以作為您成為非吸煙者的一次訓練課程。 ### 關於 ASQ《華語戒煙專線》 ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始,ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。 ASQ 的服務時間是星期一到星期五,美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美東時間早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。 可以通過以下任何一種方式與我們聯繫: 電話和在線登記 • 國、粵語1-800-838-8917www.asq-chinese.org• 韓語1-800-556-5564www.asq-korean.org• 越南語1-800-778-8440www.asq-viet.org 簡訊 發簡訊【戒煙】到 66819 獲取有助戒煙的中文信息。 To learn more about ASQ, visit …

  Read More »
 • 14 December

  Potential PSPS Event in Kern and Santa Barbara Counties

  Please note that PG&E Meteorology is closely monitoring the forecast for a localized period of gusty winds across the southern part of our service territory in portions of Santa Barbara and Kern Counties beginning late Thursday through Sunday afternoon. A potential, localized Public Safety Power Shutoff (PSPS) is planned from Friday, 12/15 to Sunday, 12/17. This event is expected to …

  Read More »
 • 12 December

  Brighten Your Holiday, Lighten Your Energy Bills, and Celebrate with Energy Efficiency

  點亮您的假期,減輕您的能源費用同時提高能源效率來歡度假期PG&E 幫助顧客在永續的假期中綻放光彩並節省開支 屋崙訊】 隨著假期的到來,太平洋煤電公司 (PG&E) 正在幫助顧客透過簡單且低成本的行動來減少碳足跡和能源費用,讓一年之中的這個歡樂時光不但永續且經濟實惠。 「用假期燈光來照亮我們的家園,同時與親友共度美好時光,是假期傳播歡樂的最佳方式。在我們慶祝之際,我們的顧客可以透過許多簡單的方法將能源效率放在首位,進而實現節能。」PG&E 能源效率總監 David Poster 說。 PG&E 鼓勵顧客透過以下技巧,來歡度一個明亮且經濟實惠的季節: LED 照明:LED 假期燈照明的能源效率至少提高 75%,散發的熱量更少,進而降低起火或燙傷手指的風險,同時比白熾燈泡的使用壽命更長達 25 倍,確保您的裝飾在整個假期間都閃閃發光。 智慧定時器:自動化假期照明展示,可以讓您的假期閃閃發光,使您可以專注於歡慶活動。您的燈光可以在預定的時間開啟和關閉,這樣一來您就不會因為日夜不停地開啟燈光而浪費能源。 高效娛樂:假期會有許多客人登門拜訪,因此請將恆溫器調低至 68°(健康狀況允許之下),同時當個節能廚師。充分利用烤箱的容量,同時烹飪多道菜餚,並考慮使用微波爐、慢燉鍋和電熱板等小型的設備來製作配菜。對電磁爐有興趣嗎? 透過 PG&E 電磁爐借用計劃來試用。 居家保溫:檢查門窗周圍是否有氣流,並使用填縫劑或擋雨條來密封縫隙。使用噴塗泡棉、填縫材料或擋雨條密封管道、電線、通風口或嵌入式照明周圍的孔洞,可節省高達 20% 的年度能源費用。對熱水器保溫可以減少待機熱能損失,為您節省約 7%-16% 的熱水成本。 Energy Star® 設備: 考慮將您的設備升級為 Energy Star® ® 產品,這些產品旨在提高能源效率。PG&E 的能源行動指南是一個很好的起點,為您提供產品和計劃建議,幫助您滿足獨特的能源需求。 一支充滿假期氣氛的影片 欲了解如何保持假期氣氛並節省更多能源,請點選此處。 假期方程式 您是否想知道您的設備和假期照明使用了多少電力? 使用能源設備計算機,可以幫助您更加了解使用這些設備需要花費多少錢。 PG&E 能源效率 DIY 工具組 您是否知道可以使用 PG&E 的 DIY 工具組降低您的能源帳單費用並節省大筆金錢? 只要在能夠帶來能源效率的裝置上投資 200 美元,客戶們就可以在每一年節省將近 1,000 美元的金額。如需取得更多節省能源的資訊,您可以在 pge.com/winter 找到其他技巧。 …

  Read More »
 • 12 December

  Brighten Your Holiday, Lighten Your Energy Bills, and Celebrate with Energy Efficiency

  에너지 효율로 휴가를 더 밝게 하면서도 에너지 비용을 절감하고 에너지 효율을 누리며 축하하세요.PG&E는 지속 가능한 연말연시를 위해 고객이 밝게 빛나고 올바르게 절약할 수 있도록 지원합니다. 캘리포니아주 오클랜드 — 연말연시가 다가옴에 따라 Pacific Gas and Electric Company(PG&E)는 고객들이 탄소 발자국과 에너지 요금을 줄일 수 있는 간단하고 저렴한 조치를 통해 이 즐거운 시기를 지속 가능하고 경제적으로 보낼 수 있도록 돕고 있습니다. “축제 …

  Read More »
 • 12 December

  Brighten Your Holiday, Lighten Your Energy Bills, and Celebrate with Energy Efficiency

  ਆਪਣੀਆਂ ਛੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ …

  Read More »
 • 12 December

  Brighten Your Holiday, Lighten Your Energy Bills, and Celebrate with Energy Efficiency

  Làm Bừng Sáng Kỳ Nghỉ Của Quý Vị, Giảm Bớt Hóa Đơn Tiền Điện và Ăn Mừng Mà Vẫn Tiết Kiệm ĐiệnPG&E Chiếu Sáng Cho Khách Hàng và Giúp Tiết Kiệm Theo Cách Phù Hợp Cho Một Mùa Nghỉ Lễ Bền Vững OAKLAND, Calif. — Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đang giúp …

  Read More »
 • 12 December

  Brighten Your Holiday, Lighten Your Energy Bills, and Celebrate with Energy Efficiency

  ホリデーシーズンを明るく過ごし、省エネによって光熱費を節約するPG&Eは、お客様の持続可能なホリデーシーズンのために、明るく照らし節約する権利を支援します カリフォルニア州オークランド — ホリデーシーズンが近づいた今、Pacific Gas and Electric Company(PG&E)では、簡単で低コストな方法で二酸化炭素排出量と光熱費を抑えながら、一年で最も楽しいこの時期を持続可能で安価に過ごせるようお客様を支援しています。 「ホリデーシーズンに祝祭のイルミネーションで町を飾って家族や友人と過ごすことは、この期間に喜びを分かち合う最良の方法です。ホリデーを祝う際、エネルギー効率を念頭に置くことで、簡単に省エネできる方法がたくさんあります」と、PG&Eエネルギー効率担当ディレクターのDavid Posterは述べています。 PG&Eでは、次のようなアドバイスを活用して、低コストで明るくホリデーシーズンを祝うことを奨励しています。 LED照明:LEDホリデーライトは、75%以上もエネルギー効率が高く、発熱が少なく、発火や指の火傷のリスクが低いだけでなく、従来の白熱電球より最大25倍長持ちするので、電飾はシーズン中ずっと輝き続けます。 スマートタイマー:ホリデーシーズンの電飾を自動点滅にすれば、祝祭に集中することができます。ライトは設定した時間に点灯/消灯するため、一日中オンにして電力を無駄にすることがありません。 効率的に楽しむ:ホリデーシーズンには多くの来客があるため、健康上の問題がない場合は室温を20℃まで下げ、調理をするときは節電を意識します。一度に複数の料理を調理することによりオーブンをフル活用し、副菜の調理には電子レンジ、スロークッカー、ホットプレートなどの小型家電を使用することを検討します。IH調理器に興味がありますか? PG&E IH調理器の貸出プログラムを利用してお試しください。 住宅の断熱 窓や扉の周囲に隙間がないかを確認し、コーキングや目張りによって隙間を塞ぎます。吹き付けフォーム、コーキング、または隙間充填材を使用して、配管、配線、通気口、または埋め込み照明の周囲の穴を塞ぐと、年間光熱費を最大20%削減できます。給湯器を断熱して待機熱の損失を抑えると、水の加熱コストを約7~16%削減できます。 Energy Star®家電:家電製品のエネルギー効率が向上するように設計されているEnergy Star®規格の製品にアップグレードすることを検討します。まずは、エネルギーに関する個別のニーズを満たす製品やプログラムの推奨情報が記載されたPG&Eのエネルギーアクションガイドを参照することから始めてください。 とても楽しいビデオ 祝祭のムードを維持しながら省エネ効果を上げる方法については、こちらをクリックしてください。 祝祭の方法 家電製品やホリデーシーズンの電飾にどのくらい電力が消費されているか考えたことがありますか? エネルギー消費量計算機を使用して、使用コストがどのくらいかに関する理解を深めてください。 PG&Eの高エネルギー効率DIYツールキット PG&EのDIYツールキットを使用して、光熱費やコストを削減できることをご存じでしたか? エネルギー効率に優れた素材に200ドル投資すると、毎年約1,000ドルのコストを削減できます。省エネの詳細については、pge.com/winterで追加のアドバイスをご覧ください。 所得水準に基づく支援プログラム California Alternate Rates for Energy Program(CARE:カリフォルニア州低所得層向け電気料金補助プログラム):ガスおよび電気料金に対して毎月20%以上の割引を行います。 Family Electric Rate Assistance Program(FERA:家族向け電気料金補助プログラム):3人以上の世帯の電気料金に対して毎月18%の割引を行います。 Low Income Home Energy Assistance Program(LIHEAP:低所得層向け光熱費補助プログラム):対象となる家庭の光熱費に対して、最大1,000ドルの支援を提供します。 Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH:地域支援を通じた光熱費救済プログラム):対象顧客の未払い請求書に対して、一回限定の財政支援を提供します。 冬の光熱費請求書を管理する方法の詳細については、エネルギーと費用の節約をご覧ください。 PG&Eについて  Pacific Gas and …

  Read More »
Translate »