News

DCYF Submits Revised Program Improvement Plan to Children’s Bureau

Olympia – Today, the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) submitted a revised Program Improvement Plan (PIP) to the federal Children’s Bureau. The plan details the agency’s child welfare approach to improving safety, permanency and well-being outcomes for children and families, as well as significantly reducing the number of children in out-of-home care. The revised PIP incorporates …

Read More »

Executive Constantine announces plan to re-open limited business activity in COVID-19 recovery

King County Executive Dow Constantine, in consultation with Public Health – Seattle & King County leaders, announced that pending state approval, King County will begin to re-open some business activity with limited or modified openings for a number of sectors. NOTE: 1:30 p.m. June 1: King County has not yet submitted our application for the modified phase of the Safe …

Read More »

Asian Smokers’ Quitline (ASQ) still operates during COVID-19 outbreak. Quit smoking while staying at home

For many of us, the coronavirus means staying at home for an extended period of time. While it may be disappointing to hear that events are being cancelled, these measures are necessary to help slow down the spread of the outbreak. At the same time, being at home gives us a chance to make some positive changes, whether it is …

Read More »

60% hộ gia đình tại Hoa Kỳ đã chọn cách trả lời trên mạng để trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Vẫn chưa quá muộn đâu. Vẫn còn thời gian để điền Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư!  Thống Kê Dân Số 2020 đang diễn ra đúng tiến độ với hơn 60 phần trăm các hộ gia đình tại Hoa Kỳ đã trả lời bản câu hỏi trắc nghiệm – đó là gần 89 …

Read More »

60% ng mga sambahayan ng Estados Unidos, na mas gustong sumagot online, ay sumagot na sa 2020 Census.

Hindi pa huli, may oras pa upang sumagot sa 2020 Census online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo!  Higit sa 60 porsyento ng mga sambahayan ng Estados Unidos ang sumagot na sa palatanungan ng 2020 Census — halos 89 milyong mga sagot. Pinagsisikap ng Census na makakuha ng tumpak na bilang ng ating mga magkakaibang mga pamayanan …

Read More »

60% of U.S. households, who prefer online method, have responded to the 2020 Census

It’s not too late, there’s still time to fill out the 2020 Census online, by phone or by mail!  The 2020 Census is on track with more than 60 percent of U.S. households responding to the questionnaire—that’s nearly 89 million responses. Efforts are underway to get an accurate count of all diverse communities in this nation.  Four out of every …

Read More »

Madera Increases COVID-19 Testing with New Community Testing Site at Madera Fairgrounds

Madera County has launched a new testing site in the City of Madera at the Madera Fairgrounds as of Wednesday, May 27, 2020. This new site is one of the many testing sites across the state offered through a partnership with OptumServe, the federal government health services business of Optum, a leading health services innovation company. “This testing site will …

Read More »

超越傳統的聯合:亞裔美國人如何在大流行中扮演關鍵角色

在醫學,商業和教育方面的亞裔美國人證明了2020 年人口普查準確的重要性 在過去的幾年中,亞裔美國人和太平洋島民(AAPI )傳統月只是通過個人和集體讚譽最近取得的成就來慶祝多樣化的亞裔美國人社區日益增長的影響力的時候。 今年,這不僅僅是如此。儘管亞裔美國人和太平洋島民傳統月仍然感謝了那些幫助提升社區的人,但許多組織都對在COVID-19 這段時間為社區提供特殊服務的人表示敬意。 謝謝我們的醫護人員 我們正在談論的是諸如醫療保健專業人員,企業主和教育工作者這種“ 必不可少” 的職業,他們都身處這場全球緊急情況的最前線,並且創造性地進行了調整以保持美國經濟的發展。從一個海岸到另一個海岸,亞裔美國人正在儘自己的一份力量養活我們的社區,挽救生命,並支持我們的學生。 具有相匹配的文化背景的醫護人員們在這段時間內幫助人們使用醫療系統。而且,亞裔健康衛生專業人員正在以各種亞洲語言向患者們提供有關COVID-19 的準確信息。 根據2019 年CPS 數據,亞裔美國人佔醫院勞動力的9 %。這些醫療專業人士正在盡其所能來支持他們的患者,發現了存在著他們無法控制的缺口。 “ 我們知道有一部分亞裔美國人和太平洋島民在這場大流行中遭受了不成比例的痛苦,這對我們所有人來說都是艱辛的,” 家庭醫生,National Council of Asian Pacific Islander Physicians 主席(NCAPIP )Winston Wong 醫生說道。 因此,紐約大學醫學院副教授Nadia Islam 認為,社區衛生工作者是幫助有需要的人的關鍵,因為他們可以通過共同的種族和經驗對所服務的社區有所了解。 Islam 說:“ 社區衛生工作者是社區和醫療系統之間的橋樑。在COVID-19 大流行中,他們在促進獲取與他們文化相關的資源和信息,減輕人們對該大流行可能面臨的恐懼和污名化方面發揮著關鍵作用。”  謝謝我們的企業主 亞裔擁有的小型企業正在諸如National CAPACD 之類的社區發展組織的幫助下進行創新。在全國范圍內,他們的成員組織正在協助家庭經營的生意增加社交媒體的影響力,在線開設期間限定商店,將業務轉移為路邊取貨,並與當地組織合作為有需要的人和一線醫務人員提供餐食。 “ 這些企業主具有驚人的韌性,正在盡其所能經營下去。我們的成員正在竭盡全力幫助企業度過這次大流行,因為我們知道如果沒有了這些企業,我們的社區將永遠不一樣。” National CAPACD 經濟激勵主管Joyce Pisnanont 說,“ 我們冒著失去使我們社區本真,獨特和充滿風味的風險。”Small Business Administration“ 報導,小型企業是當地經濟的支柱,占美國經濟活動的44 %,創造了三分之二的淨新工作。《2016 年企業家年度調查》報告說,在美國,有555,000 個亞裔擁有的企業,但是由於COVID-19 ,它們現在處於危險之中。 許多這類的小企業是亞太裔社區的一個支柱,他們獲得了National CAPACD 的和其他人的幫助去適應。 謝謝我們的教育工作者 隨著許多美國人轉向遠程工作,教師不得不將課堂搬到線上並調整他們的教學風格以適應虛擬環境。當孩子們試圖明白這個不確定的時期時,他們也提供了情感支持。 “ [ 教育工作者] 在沒有任何事情正常的時候,幫助提供了一些常態感。他們在給學生帶來希望和安慰的同時自己也在經歷悲傷,壓力,焦慮和種族創傷。” Teach For America 中National Community Alliances 團隊副主席Sarah Ha 說道。     亞裔美國人的老師也可以作為亞裔學生生活中的榜樣。研究表明,當學生擁有與他們分享相似的身份和生活經歷的老師時,他們的教育成果就會提高。據Teach For America報導,全國范圍內只有2.5 %的教師為亞裔,夏威夷原住民或太平洋島民(AANHPI )。 意識到教師在課堂上成為學生榜樣的重要性,Teach For America 發起了一項培養亞裔美國人教師的倡議。他們目前的教師中有7 %是AAANHPI ,高於全國平均水平。希望AANHPI 的教師人數將繼續增長。 為什麼2020 年人口普查對醫院,企業,和學校至關重要 隨著公共衛生危機的不斷發展,前線的人們很快注意到了對亞裔群體的準確而詳細的人口普查數據的需求。 人口普查數據使衛生部門能夠為緊急救濟和恢復做好準備,例如確定某個地區所需的病床數量和醫療用品。人口統計數據可以幫助醫療機構,醫院,衛生保健系統提高其公共衛生災難響應。來自NCAPIP 的Wong 醫生說,他被提醒了,準確的普查計數“ 將是保護我們所有人健康的基礎,因為我們隨後可以計劃將資源放在最需要的地方。” 人口普查數據可以幫助組織評估社區對信息材料和翻譯服務的語言需求。詳細的種族數據還可幫助社區確定哪些種族群體面臨較高的感染率,並告知衛生部門將如何制定解決方案。 例如,“ 亞裔美國人社區在紐約市受到COVID-19 大流行的打擊特別嚴重,但全市範圍的數據表明,亞裔美國人的風險最低。我們從社區知道,這並不是當地實際發生的事情。” Islam 說。她認為,這種差異是由於缺乏有關紐約亞裔美國人的準確數據所致。 “ 準確的人口普查計數是幫助教育工作者解決每個孩子的需求並調撥重要資源以解決他們所面臨的不平等現象的關鍵的第一步。普查中被算上可以確保每個孩子及其家庭都能公平的獲得聯邦和州用於對他們的健康和福祉至關重要的計劃,服務和資源的資金。”Ha 說道。 您能提供什麼幫助?2020 年人口普查中被統計到 在這個COVID-19 時代,衛生工作者,企業主和教育工作者為我們的社區提供的服務比以往任何時候都多。通過回覆2020 年人口普查,您將在AAPI 傳統月期間為這些重要工作者提供服務。填寫人口普查將有助於支持我們社區,更準確地描繪我們的社區,這將有助於我們在獲取資源和計劃,國會代表,聯邦資金等等。     您現在可以通過電話或郵件在my2020census.gov 上在線上回覆。有關更多信息,請訪問https://2020census.gov/zh-hant.html。 Stella Loi, owner of Sobo Ramen, is partnering with Good Good Eatz, an initiative to help …

Read More »

FIGHT THE BITE! Protect Yourself from Mosquitoes this Memorial Day Weekend

Elk Grove, Ca— The Sacramento- Yolo Mosquito & Vector Control District reminds the public to take all necessary precautions and protect themselves from mosquitoes this Memorial Day weekend and in the upcoming warmer months.  “Many residents are anxious and excited to get outside and enjoy the warm weather” said Gary Goodman, District Manager. “As you celebrate the unofficial kick off …

Read More »

How CSC is Responding to the COVID-19 Pandemic?

華埠與您,齊心抗疫  ︳May 6, 2020 How CSC is Responding to the COVID-19 Pandemic? COVID-19 Relief: Hotmeals & Groceries to Chinatown Seniors Citizens 中國城熱飯派發予長者活動 WHY? Due to the COVID-19 crisis, California launches a meal delivery program for seniors amid coronavirus pandemic. These elderly and disabled are hard hit by the pandemic and they have difficulty preparing meals and groceries for themselves. Receiving meals and groceries …

Read More »
Translate »